De hierna volgende voorwaarden gelden voor prijzen, bestellingen, leveringen, overeenkomsten en andere documenten, waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor EcoHuerto, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

Een wijziging en/of aanvulling is slechts bindend na schriftelijke overeenkomst tussen EcoHuerto en de klant. Deze verkoopsovereenkomst treedt in voege na betaling van de geplaatste bestelling.  U aanvaardt dan ook van rechtswege de hieronder beschreven algmene verkoopsvoorwaarden.


 1. Produkten : wij proberen de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig te vermelden.  Als onze produkten zijn natuurlijk en/of artisanaal waardoor veranderingen in uitzicht, kleur en consistentie mogelijk zijn.  Dit doet niets af aan de kwaliteit van het produkt.  Alle gegevens zoals afmetingen, kleuren,... die op de site vermeld staan, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij deze door EcoHuerto uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.  Alle prijzen op onze site zijn onder voorbehoud van drukfouten.  Voor de gevolgen van drukfouten wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard.  Foto's mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van EcoHuerto.
 2. Prijzen : alle prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW, ook voor de verzendkosten. Deze worden apart vermeld op de leveringsbon.  EcoHuerto behoudt zich het recht om naargelang de marktomstandigheden de prijslijst aan te passen. De factuurprijs is op basis van de vermelde prijs op de site op het moment van de registratie van de bestelling.
 3. Bestellingen : het recht tot intrekken van een bestelling bij aankoop op afstand binnen een periode van 14 dagen geldt niet op produkten die gevoelige zijn voor afsterven of die snel vervallen.  Het annuleren of wijzigen van een bestelling dient dan ook te gebeuren binnen de 24 u. na de registratie van de bestelling. Indien U afziet van uw bestelling wordt er 25 % aangerekend inclusief BTW op uw aankoopbedrag.  Een eventueel tegoed voor de klant wordt via een waardebon of cadeaubon ter beschikking gesteld.  De nieuwe leveringsdag treedt in voege na de registratie van de aangepaste bestelling.  EcoHuerto behoudt zich het recht een beslissing te weigeren indien deze onregelmatigheden bevat.  De klant wordt hiervan binnen de 48 u. op de hoogte gebracht.
 4. De levering : goederen worden uitgeleverd tussen de 3 à 15 werkdagen volgend op de dag van de betaling van uw bestelling tenzij anders schriftelijk is afgesproken.  Goederen die op maat gemaakt moeten worden (persoonlijke ontwerpen of emaille borden) of artikelen die niet in voorraad zijn kunnen een langere leveringstermijn hebben (tot max. 6 weken). Vertraging kan geen aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling of het eisen van een schadevergoeding. In geval van afwezigheid van de klant of een foute melding in het leveringsadres kan EcoHuerto niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de levering. Indien EcoHuerto een produkt niet kan leveren binnen de afgesproken termijn wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en indien hij dit wenst wordt de som die hij voor het produkt betaalde aan hem teruggestort.
 5. Overmacht : EcoHuerto wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren bij gevallen van overmacht.  Bij overmacht wordt bedoeld : oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden, stakingen, brand, energiestoringen, storingen in de communicatienetwerken, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers of een onvoorzien en onoverkomelijk feit veroorzaakt door derden.  EcoHuerto zal dit schriftelijk of via e-mail melden aan de koper.
 6. Ontvangst van goederen : de klant dient de goederen bij ontvangst onmiddellijk na te zien. Meldingen aan EcoHuerto later dan 24 u. na ontvangst van de goederen komen niet meer in aanmerking voor terugname en/of vervanging.  Wij bevelen ook aan enkele foto's te maken en toe te voegen om het probleem aanschouwelijker te maken.
 7. Afhalen van goederen : bij afhaling kan EcoHuerto niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, of schade bij vervoer door de klant.
 8. Privacy : de aan EcoHuerto verstrekte klantgegevens worden enkel gebruikt tot uitvoering van onze kerntaken zijnde bestellingen, aanbiedingen, nieuwsbrief, enz...  Deze worden niet aan derden verstrekt.  Uzelf kan zich ook steeds verzetten tegen het opsturen van mailings, voorstellen, infobrieven, enz... via e-mail.  EcoHuerto kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij dataproblemen veroorzaakt door externe factoren.
 9. Zendingen : ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds teruggestuurd naar de klant.  Goederen die teruggezonden worden aan EcoHuerto zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.
 10. Garantie : EcoHuerto garandeert de authenticiteit van de produkten.  Uitgesloten van garantie zijn geopende, gebruikte,  of verkeerd gebruikte en beschadigde produkten evenals schade door verkeerde opslag (te warme, te natte of niet vorstvrije omgeving). De eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag exclusief de verzendkosten. EcoHuerto verbindt zich ertoe alle klachten binnen de 72 u. te beantwoorden en/of te behandelen.
 11. Bij betwisting is de rechtbank van Ieper bevoegd.